N22-Blumlein-Configuration-Nuvo-Stereo-Kit-1-e1517731525656